Uke

 

 

Voici les Blocages que le karatéka kyokushin doit connaitre en fonction de son grade :

 

  10kyu.gif
10 ème Kyu:

Seiken jodan age uke
Seiken mae gedan barai
Seiken chudan uchi uke
Seiken chudan soto uke

 

 

9kyu.jpg.jpg
9 ème Kyu:

Shuto jodan age uke
Shuto chudan soto uke
Shuto mae gedan barai

 8kyu.gif8 ème Kyu:
 

Morote uchi uke
Morote uke
Shuto mawashi uke

 


7kyu.jpg.jpg
7 ème Kyu:

Uchi uke gedan barai
Soto uke gedan barai
Jodan uke gedan barai

 

 

6kyu.gif
6 ème Kyu:

Mawashi gedan Barai
Mawashi uke (mae, yoko, age, ushiro, oroshi)
Juji uke (seiken & shuto)

 


5kyu.jpg.jpg
5 ème Kyu:

Shotei uke (gedan, chudan, jodan)
Haito uke

 


4kyu.gif
4 ème Kyu:

Haishu uke
Kake uke (chudan, jodan)

 


3kyu.jpg.jpg
3 ème Kyu:

Morote kake uke
Koken uke (gedan, chudan, jodan)

 


2kyu.gif
2 ème Kyu:

Osae uke
Gedan shuto morote uke
Gedan shotei morote uke

1kyu.jpg.jpg
1 er Kyu:

Sukui uke
Toho uke