Tsuki

 

 

Voici les techniques de poings que le karatéka kyokushin doit connaitre en fonction de son grade :

 

 

 10kyu.gif
10 ème Kyu:

Seiken tsuki (oï & gyaku)
Seiken shita tsuki
Seiken tate tsuki

 

 

9kyu.jpg.jpg
9 ème Kyu:

Seiken morote tsuki
Seiken ago uchi
Seiken kagi tsuki

 

 

8kyu.gif
8 ème Kyu:

Uraken ganmen uchi
Uraken hizo uchi
Uraken mawashi uchi
Uraken oroshi uchi
Uraken sayu uchi
Nukite (nihon & yohon)

 

 

7kyu.jpg.jpg
7 ème Kyu:

Shuto hizo uchi
Shuto jodan uchi uchi
Shuto sakotsu uchi
Shuto sakotsu uchi komi
Shuto yoko ganmen uchi
Jun Tsuki

 

 

6kyu.gif
6 ème Kyu:

Hiji oroshi ate
Hiji ushiro ate
Hiji age ate
Hiji mae ate
Hiji mawashi ate
Haito uchi

 

 

5kyu.jpg.jpg
5 ème Kyu:

Tettsui hizo uchi
Tettsui komikami
Tettsui oroshi ganmen uchi
Tettsui yoko uchi (chudan, jodan, gedan)
Shotei uchi (gedan, chudan, jodan)

 

 

4kyu.gif
4 ème Kyu:

Koken uchi (gedan, chudan, jodan)

 

 

3kyu.jpg.jpg
3 ème Kyu:

Yama Tsuki

 

 

2kyu.gif
2 ème Kyu:

Hiraken mawashi uchi
Hiraken oroshi uchi
Hiraken tsuki (chudan, jodan)
Toho uchi

 

 

1kyu.jpg.jpg
1 er Kyu:

Ippon ken uchi (oyayubi, nakayubi)
Ryoto ken tsuki
Keiko uchi